PrivacyVerklaring - Instituut Andromeda

Schoonheidsinstituut
Ga naar de inhoud
PRIVACYVERKLARING van Instituut Andromeda
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Instituut Andromeda verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van Instituut Andromeda of om een andere reden persoonsgegevens aan Instituut Andromeda verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: An De Blay, Daalstraat 11, 1852 Grimbergen, tel. 02 269 87 18. Het instituut is bereikbaar via info@instituutandromeda.be of telefonisch 02 269 87 18.
2. Welke gegevens verwerkt Instituut Andromeda en voor welk doel
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens
c) telefoonnummer,  e-mailadres
d) eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) voor – en na foto’s bij behandelingen.
f ) productgebruik tijdens gegeven behandeling en thuisgebruik
Dit voor de volgende doeleinden:
 a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
 b) je naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Instituut Andromeda
 c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren. Er zijn namelijk ook contra-indicaties bij diverse behandelingen.
 d) Voor- en na foto’s worden alleen intern gebruikt en in enkele gevallen bij trainingen of de vraag om advies van desbetreffende leverancier van het merk of apparatuur.
 e ) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat
E-mail berichtgeving:
Instituut Andromeda gebruikt je naam en e-mailadres om je informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk door het sturen van een email naar: info@instituutandromeda.be
3. Informatie verstrekking aan derden
Instituut Andromeda verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
4. Bewaartermijnen
Instituut Andromeda verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.
5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Instituut Andromeda passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Instituut Andromeda geen gebruik van diensten van derden. Alle informatie wordt enkel door onszelf verwerkt.
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1     Via An De Blay kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Instituut Andromeda zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met An De Blay.
5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Instituut Andromeda je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.
5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan An De Blay via info@instituutandromeda.be of telefoonnummer 02 269 87 18.
6. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.
Terug naar de inhoud